Kvalitātes vadības sistēma

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kvalitātes vadības sistēma

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Studiju daļas iekšējās kvalitātes vadības sistēmas vispārējs apraksts 

VADĪBA
Koledžas padome šeit
Stratēģijas izstrāde šeit
Akadēmiskā personāla vēlēšanas šeit
Uzņemšana šeit
Kārtība IKT kabinetos šeit
Ietiekumi,sūdzības šeit
PAMATDARBĪBA
Iepriekšējās izglītības  atzīšana un pielīdzināšana šeit
Plaģiāta kontrole

šeit

Katedras darbība

šeit

Konsultācijas

šeit

Kursa darba  (KD)  izstrāde un aizstāvēšana

šeit

Kvalifikācijas prakse

šeit

Pārbaudījumi

šeit

Studējošo pētniecība

šeit

Studiju programmas izstrāde, aktualizācija, apstiprināšana

šeit

Studiju process šeit
Valsts noslēguma pārbaudījums

šeit

   
ATBALSTS
Bibliotēkas fonda komplektēšana šeit
Dienesta viesnīca šeit

Materiāli tehniskais nodrošinājums docētājiem/studējošajiem studiju kursa īstenošanai

šeit
Psiholoģiskais atbalsts šeit
Studējošo starptautiskā mobilitāte šeit
Stipendiju piešķiršana šeit