Programmēšana un datortīklu administrēšana

Studiju virziens "INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA,
TELEKOMUNIKĀCIJA, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE"

Profesijas standarts Datorsistēmu un datortīklu administrators  un Programmētājs
Informācijas tehnoloģiju katedra, vadītājs mg.paed.Jurijs Zamarajevs
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Programmēšana un datortīklu administrēšana 
Iegūstamā kvalifikācija: ​  datortīklu administrators vai programmētājs
Mācību ilgums: 2 gadi; nepilna laika studijas - 2.5 gadi, mēneša maksa - 90.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība  vai 4 gadu profesionālā vidējā izglītība.
Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par IT jomu
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: Diploms par Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju “Programmētājs" vai "Datortīklu administrators" (pamatojoties uz studējošā izvēlēto studiju  profilu)

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" 63. punktu "Līdz studiju virziena kārtējai akreditācijai akreditētam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma 1. panta 1.1 punktā noteiktajam nosacījumam (ja studiju programma licencēta pēc attiecīgā studiju virziena akreditācijas) apliecina attiecīgajai studiju programmai izsniegtā licence". 
"Augstskolu likums" pārejas noteikumi  48. punkts "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. 
 2020. gada absolventu diplomā ir veicams ieraksts, ka programma ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim (pamats – lēmums par studiju virziena akreditāciju un studiju programmas licence).

Vairāk par programmu
Programmas
akreditācijas Nr.
 

 

 

 

 

 

 

Studiju laikā jāapgūst:

  • Vispārīgie studiju kursi:
    eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti;
  • Profesionālie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronika;
Mikroshēmu tehnika un mikroprocesori; 
Informācijas apstrāde un tehnoloģijas;
Datoru attīstības vēsture, uzbūve un arhitektūra;
Datortīkli un internets;
Datu aizsardzība un drošums;
Datortīklu loģiskā un fiziskā uzbūve un konfigurācijas;
Datoru un datortīklu operētājsistēmas;
Tīklu pārraudzības un pārvaldības programmatūra;
Datortīklu administrēšana;
Datu bāzu lietošanas pamatprincipi, datu bāzu attīstīšana, uzturēšana un pārvaldība, datu bāzu pārvaldības sistēmas;
Datorsistēmu standarti, specifikācijas, dokumentācijas standarti, kvalitātes pārvaldība;
Speciālā terminoloģija angļu un latviešu valodā;
Algoritmi un datu struktūras;
Programmēšana I, II;
Programminženierija;
Objektorientētā programmēšana;
Mobilo aplikāciju izstrāde

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis:

  •  Ir kompetents konkurētspējīgi darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī -  būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; 
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.
  • Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.