Multimediju dizains

Programma: Multimediju dizains
Iegūstamā kvalifikācija: ​Multimediju dizaina speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 
4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts Multimediju dizains

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 53337 līdz 01.05.2024.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības; 
Latvijas un pasaules vēsturi;  
Ekonomika.

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Datorgrafika, semiotika;
Foto un video pamati;
Mākslas un dizaina vēsture;
Mūzikas teorija un kompozīcija;
Kompozīcija, zīmēšana un skicēšana, krāsu teorijas pamati, gleznošana;
Dizaina process – projekti un metodes;
Dizaina menedžments, dizaina stratēģija, grafiskais dizains;
Modelēšanas un maketēšanas tehnoloģijas;
Multimediju un internet tehnoloģijas;
Komercdarbības pamati.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni. Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.