Namu pārvaldīšana

Studiju virziens VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA

Profesijas standarts Namu pārvaldnieks
Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Namu pārvaldīšana 
Iegūstamā kvalifikācija: namu pārvaldnieks
Studiju ilgums: 2.5 gadi nepilna laika studijas, mēneša maksa - 90.00 eur, atlaide atlaides nesummējas, izvēlas vienu.
 Akreditēta līdz 2020.gada 31.decembrim (2018.g. 4.jūlija grozījumi Augstskolu likumā)
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Vairāk par studiju programmu
Programmas licence Nr.041031-4
Studiju laikā apgūstamie studiju kursi:
  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Vispārējā elektrotehnika
Lietišķo attiecību psiholoģija
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Ētika un etiķete biznesā
Makroekonomika
Mikroekonomika
Matemātika ekonomistiem
Profesionālā angļu valoda
Profesionālā krievu valoda
Statistikas pamati
Tehniskās rasēšanas pamati
Vides un darba aizsardzība
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, uzturēšanas tiesiski normatīvā bāze
Namu energoefektivitāte, energoaudits
Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā
Būvju konstrukcijas, ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana
Inženierkomunikāciju apkalpošana, uzturēšana
Būvniecības plānošana, organizēšana un būvkomercdarbība
Informācijas tehnoloģijas specialitātē
Nekustamā īpašuma apdrošināšana
Nodokļu sistēmas pamati
Projektu sagatavošana un prezentēšana
Komerctiesības un darba tiesības
Vadības zinības
Komercaprēķini namu apsaim-niekošanā un pārvaldībā
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
Datorizētā lietvedība
Nekustamā īpašuma tirgus un reklāma
Saimnieciskās darbības un finanšu analīze
Grāmatvedība 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var:
  •   veikt namu pārvaldnieka profesionālo darbību: nodrošināt dzīvojamo un nedzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli.;
  •   konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.