Grāmatvedība un finanses

Grāmatvedība un finanses

Studiju virziens EKONOMIKA

Profesijas standarts Grāmatvedība un finanses
Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs, tālrunis 26078232
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma: Grāmatvedība un finanses  
Iegūstamā kvalifikācija: grāmatvedis 
Studiju ilgums: 2 gadi, ​ nepilna laika studijas - 2. gadi un 5 mēneši, mēneša maksa - 80.00 eur
Akreditēta līdz 2021.gada 31.decembrim (2021.gada 3.jūnija grozījumi Augstskolu likumā). Latvijā studiju virzienu un studiju programmu akreditācija norit pēc noteikta grafika.Starptautiskās novērtēšanas process JAK studiju programmām ir veiksmīgi iziets.Tiek gaidīts uzaicinājums uz akreditācijas komisijas sēdi.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība 
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Vairāk par studiju programmu

Programmas licence

Nr.041031-3

 

 

 

 

Studiju laikā apgūstamie studiju kursi:

  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Profesionālā angļu valoda;
Darba aizsardzība;
Matemātika ekonomistiem;
Statistika ekonomistiem;
Informātika un informāciju tehnoloģijas;
Mikroekonomika;
Makroekonomika;
Dokumentu pārvaldība;
Tiesību pamati;
Grāmatvedības pamati;
Komercdarbības pamati;
Vadības grāmatvedība;
Finanses un kredīts;
Finanšu grāmatvedība;
Nodokļi un nodevas;
Uzņēmuma finanšu vadība;
Uzņēmējdarbības tiesības;
 Audita pamati;
Datorgrāmatvedība.

  • Izvēles studiju kursi:

Lietišķā saskarsme;
Profesionālā krievu valoda;
Budžeta iestāžu grāmatvedība;
Vienkāršā grāmatvedība;
Kokapstrādes, mežizstrādes grāmatvedība;
Apdrošināšanas tirgus;
Kvalitātes vadība;
Projektu sagatavošana un vadība

Studiju rezultāti:

Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” sasniedzamie studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5.līmenim un ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām, kas ietvertas grāmatveža profesijas standartā.
Zināšanas:
Grāmatveža profesijai raksturīgās vispārīgās un specializētās zināšanas priekšstata, izpratnes un lietošanas līmenī.
Prasmes:
1. Spēj sagatavot un apstrādāt grāmatvedības dokumentus, apkopot informāciju uzskaites reģistros.
2. Spēj sagatavot noteiktajos termiņos finanšu pārskatus, nodokļu deklarācijas un statistikas atskaites.
3. Izmantojot analītisku pieeju, spēj iniciēt nepieciešamās izmaiņas grāmatvedības organizēšanā.
4. Spēj izskaidrot praktiskus jautājumus grāmatvedības jomā, diskutēt par tiem, argumentējot savu viedokli.
5.Spēj rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā.
6.Spēj strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbu, komunicēt ar vadību, kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.
Kompetence:
1.Profesionālās ētikas ievērošana.
2.Spēja parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību.
3.Nepārtrauktas attīstības un sevis pilnveidošanas vēlme.
4.Spēja novērtēt grāmatvedības informācijas nozīmīgumu sabiedrības kontekstā.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var:

  • Organizācijā nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu  sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī organizēt un vadīt citus darbiniekus;
  • Konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.