Mārketings un inovācijas

Mārketings un inovācijas

Studiju virziens EKONOMIKA

Profesijas standarts Tirgvedības un tirdzniecības speciālists
Ekonomikas katedra, vadītājs mg.paed. Jurijs Zamarajevs, tālrunis 26078232
Programma:  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Mārketings un inovācijas  
Iegūstamā kvalifikācija: ​  tirgvedības un tirdzniecības speciālists
Studiju ilgums: 2 gadi​, nepilna laika studijas - 2 gadi  un 5 mēneši, mēneša maksa - 80.00 eur
Akreditēta līdz 2021.gada 31.decembrim (2021.gada 3.jūnija grozījumi Augstskolu likumā).Latvijā studiju virzienu un studiju programmu akreditācija norit pēc noteikta grafika.Starptautiskās novērtēšanas process JAK studiju programmām ir veiksmīgi iziets.Tiek gaidīts uzaicinājums uz akreditācijas komisijas sēdi.
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

 

Vairāk par studiju programmu
Programmas licence Nr.041031-5
Studiju laikā apgūstamie studiju kursi:
  • Vispārīgie studiju kursi:

eksaktie, humanitārie, sociālie, ekonomikas, pārvaldības un likumdošanas mācību priekšmeti.

  • Profesionālie studiju kursi:

Profesionālā angļu valoda
Darba aizsardzība
Statistika ekonomistiem
Matemātika ekonomistiem
Informātika un informācijas tehnoloģijas
Mikroekonomika
Makroekonomika
Lietišķā saskarsme
Tiesību pamati
Mārketinga pamati
Grāmatvedība un nodokļi
Komercdarbības pamati
Patērētāja rīcība tirgū
Tirdzniecības darba organizēšana
Mārketinga pētījumi un analīze
Vadībzinību pamati
Tirdzniecības vadīšanas tehnoloģijas
E-komercija
Tirdzniecības loģistika
Inovācijas ekonomikā
Jaunu ideju radīšana

  • Izvēles studiju kursi:

Profesionālā krievu valoda
Dokumentu pārvaldība
Komunikācijas meistarība
Projektu sagatavošana un vadība
Pārdošanas veicināšana
Starptautiskā tirdzniecība un investīcijas
Jauna produkta tirgvedība
Kvalitātes vadība 

Studiju rezultāti

Studiju programmas “Mārketings un inovācijas” sasniedzamie studiju rezultāti atbilst Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5.līmenim un ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām.
 

Zināšanas:
1. Apzinās efektīvākos pasākumus produktu virzīšanai tirgū.
2. Pārzina informācijas tehnoloģijas (ieskaitot datorprogrammas) atbilstoši darba specifikai.
3. Pārzina patērētāju uzvedības tirgū ietekmējošos faktorus.
4. Pārzina un izprot tirdzniecības stratēģijas apgrozījuma paaugstināšanai.
Prasmes:
1. Spēj patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un darba izpildi.
2. Spēj organizēt tirgus izpēti un izanalizēt tirgus izpētes rezultātus.
3. Spēj izstrādāt tirdzniecības plānu un organizē tā īstenošanu.
4. Spēj nodrošināt organizācijas tirdzniecības darbību, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Eiropas Savienības saistošo starptautisko dokumentu prasības.
Kompetence:
1. Prot definēt un ievērot profesionālās ētikas principus.
2.Spēj strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbu, komunicēt ar vadību, kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.
3. Spēj parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību.
4. Spēj rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā atbilstoši savai kompetencei.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var:
  • Sākt strādāt tirdzniecības uzņēmumā. Organizēt un/vai veikt tirgus izpēti, analizēt tirgus izpētes rezultātus, izstrādāt ​​tirdzniecības plānu un organizēt tā īstenošanu, veikt pasākumus produkta virzīšanai tirgū, veikt sarunas par līguma slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā. Palīdzēt nodrošināt organizācijas tirdzniecības darbību, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Eiropas Savienības saistošo starptautisko dokumentu prasības, kā arī veikt līdzīga satura pienākumus;
  • Konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.