Telemehānika un loģistika

Jaunums ar 2019./2020.m.g.

Programma: Telemehānika un loģistika
Iegūstamā kvalifikācija: ​Loģistikas darbinieks (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība (pēc 9.klases)
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts  Loģistikas darbinieks


Vairāk par programmu

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības; 
Sociālās zinības un kultūrizglītība Latvijas un pasaules vēsture, Ekonomika, Literatūra
Sports

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi
Kravu identificēšana
Kravu izvietošana noliktavā
Kravas sagatavošana pārvietošanai
Kravu apstrāde
Noliktavas uzskaite un apsekošana
Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā
Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos
Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana
Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analyze
Loģistikas darbinieka prakse
Sadales loģistika
Ražošanas apgādes loģistika

  • Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību kursos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

patstāvīgi nodrošināt kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.