VIAA

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācība 9.kārtas ietvaros. Pieaugušajiem bija iespēja apgūt studiju kursus “Datorgrafika un dizains” un “Mobilo aplikāciju izstrāde”.

Atzinīgi vārdi studiju kursu lektoriem Dacei Vēverei un Aigaram Ašakam par kvalitatīvu apmācību sniegumu. Lai arī abas mācību grupas izvēlējās iegūt zināšanas attālināti, studiju kursu lektori nodrošināja iespēju apmeklēt nodarbības klātienē- koledžas datorklasēs.

Grupu dalībniekiem novēlam pielietot apgūtās zināšanas praktiski un uz tikšanos koledžā citos mūžizglītības nodaļas pasākumos!

 

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Mūžizglītības nodaļā norit Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, 9.kārtas mācības studiju kursos

“Datorgrafika un dizains” un “Mobilo aplikāciju izstrāde”.

Koledžas lektori Dace Vēvere un Aigars Ašaks ir studiju kursu programmu autori. Abiem lektoriem ir pieredze darbā ar pieaugušo auditoriju.

Dace Vēvere stāsta, ka šo kursu dalībnieki apgūst pamatzināšanas datorgrafikā un dizainā. Kursu laikā tiek izprasta datorgrafikas valodas būtība un darbība. Apgūta prasme strādāt ar dažādiem programmu veidiem. Lielākais gandarījums pedagogam ir redzēt, kā kursu dalībnieki izmanto apgūtās prasmes savā profesionālajā darbībā, ko kursanti lieliski pierāda. 

Neliels ieskats nodarbībās:

(“Datorgrafika un dizains”)

Aigars Ašaks atzīst, ka mobilo aplikāciju izstrāde ir liels izaicinājums gan pašam kā pasniedzējam, gan dalībniekiem. Pasniedzējam tas ir izaicinājums, jo daudzas nianses ir izmainījušās kopš pēdējās saskares ar mobilo aplikāciju izstrādi. Dalībniekiem tas ir izaicinoši, jo ne vienmēr aplikācija veiksmīgi startējas pēc programmas koda rakstīšanas. Tāpēc dalībnieki apgūst ne tikai mobilo aplikāciju programmēšanu, bet papildus fonā apgūst arī programmas koda vienību testēšanu. Bet smags darbs atalgo ar gandarījuma sajūtu, kad uz savām mobilajām ierīcēm var redzēt paša veidotu programmiņu, kas arī darbojas kā plānots.

Neliels ieskats nodarbībās:

(“Mobilo aplikāciju izstrāde”)

04.09.2023. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mūžizglītības nodaļā, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, atsākās mācības 9.kārtā -  

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

Novēlam smelties jaunas zināšanas un atklāt digitālo pasauli citām acīm! 

Vairāk informācijas

PIETEIKTIES

26.10.2022. ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros “Namu pārziņu” studiju grupā ir noslēgusies teorijas apgūšana, un šobrīd zināšanas jau pielieto praksē! šeit
12.07.2022. Arī attālināti var apgūt jaunas prasmes datorgrafikā! šeit

08.04.2022.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru realizē apmācības pieaugušajiem Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

5.aprīlī projekta 7.kārtas ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tika uzsāktas mācības neformālajā izglītībā studiju kursā “Vienkāršā grāmatvedība”. Noslēguma nodarbība paredzēta 12.aprīlī. Profesionālajā pieredzē grāmatvedības un nodokļu terminos dalīsies mg.oec. Tekla Rozentāle. Lai izdodas iegūt zināšanas grāmatvedības uzskaites organizēšanā vienkāršā ieraksta sistēmā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības aprēķinos!

Joprojām turpinās apmācība projekta 6.kārtā profesionālās pilnveides izglītības programmā “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”.

 

JAK PIEDĀVĀJUMS
"NODARBINĀTO APMĀCĪBU PROJEKTA 7.kārta - pieteikšanās februārī, mācības no marta"

pieteikties šeit

Projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
 

Profesionālās tālākizglītības
programma
Akadēmiskās stundas Nodarbības Personas līdzmaksājums €

“Būvniecība un civilā celtniecība”
Kvalifikācija – Namu pārzinis

960, t.sk.,
349 teorija (244 neklātienē)
371 praktiskie darbi (260 neklātienē)
240 kvalifikācijas prakse

Sestdienās plkst. 9.00 – 15.35
(8 akadēmiskās stundas)
Divas piektdienas no plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)

77.47
   Neformālās izglītības programmas       Akadēmiskās stundas Nodarbības Personas līdzmaksājums €
“Datorgrafika un dizains”

80,
t.sk., 40 kontaktstundas

Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)

36.00
“Komercdarbības pamati”

80,
t.sk., 40 kontaktstundas

Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)

36.00

“Vienkāršā grāmatvedība”
(ar priekšzināšanām)

40,
t.sk., 20 kontaktstundas

Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
18.00


"NODARBINĀTO APMĀCĪBU PROJEKTA 6.kārta - pieteikšanās jūnijā, mācības no septembra"

Piesakies: šeit

Profesionālās pilnveides
programmas
Kontaktstundas Nodarbības Personas līdzmaksājums
“Datu analīze un pārskatu
sagatavošana MS Excel vidē”
160 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
51.20
“Digitālais mārketings” 160 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
40.00
“Digitālās prasmes”
(ar priekšzināšanām)
160 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
51.20
Studiju kursu programmas– pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5 LKI)
“Datorgrafika un dizains” 40 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Datu bāzu tehnoloģijas” 80 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Lietojumprogrammatūra” 40 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Mobilo aplikāciju izstrāde” 40 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Multimediju tehnoloģijas” 40 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Objektorientētā programmēšana” 40 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
36.00
“Programmēšana 1” 80 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)
72.00
“Programmēšana 2” 60 Vienu reizi nedēļā plkst. 17.30 – 20.45
(4 akadēmiskās stundas)

54.00

INFO: 27876977 Ināra (darba dienās plkst. 9.00 – 16.00)

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās 31.05.2021.


Šodien, 31.maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā. Programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Izglītības programmas ir izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū. Veidojot šīs kārtas mācību piedāvājumu sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, vērā tika ņemti gan esošie darba tirgus izaicinājumi, gan pandēmijas radītais iespaids uz digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai un izglītības programmu apguvei, kā arī interese apgūt dažādas digitālās prasmes līdzšinējās pieteikšanās kārtās.
“Gan iepriekšējo pieteikšanās kārtu rezultāti, gan darba devēju pieprasījumi apliecina iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un nepieciešamību apgūt tieši digitālās prasmes. To pastiprinājušas arī vīrusa pandēmijas radītās pārmaiņas, kurās dominējošu un nereti pat izšķirošu lomu ieņem tieši digitālo prasmju pārvaldība. Šajā pieteikšanās kārtā piedāvātās zināšanas un prasmes palīdzēs stiprināt digitālās pozīcijas katram pieaugušajam gan viņa profesionālajās gaitās, gan viņa biznesa digitālo risinājumu attīstībā, ļaujot mums visiem kopā iziet no Covid-19 krīzes ar spēcīgāku digitālo pratību”, uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Apgūt digitālās prasmes līdz šim izvēlējušies vairāk nekā 18 tūkstoši.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācības kopumā uzsākuši vairāk nekā 48 tūkstoši strādājošo, no kuriem 38% izvēlējušies apgūt dažādas digitālās prasmes. Turklāt lielākā atsaucība bijusi tieši iepriekšējā pieteikšanās kārtā, kur kopējais dalībnieku skaits digitālo prasmju izglītības programmās pārsniedza 5 tūkstošus, tā apliecinot nepieciešamību pēc digitālo zināšanu pilnveides Latvijas iedzīvotāju vidū.
Starp pieprasītākajām digitālo prasmju izglītības programmām ierindojusies projektu vadība ar Agile, Scrum un citiem rīkiem, digitālais mārketings, Google Adwords kampaņu organizēšana, programmēšana un mājaslapu veidošana, datu analīze un darbs ar MS Excel, kā arī personas datu aizsardzība un IT drošība.

Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā
Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv
 

Par projektu:
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv un https://www.facebook.com/VIAA.LV/posts/3006488322930828

Papildu informācija:
Alise Bērziņa,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462; 26490590
E-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

Erasmus + projekts “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” aicina ikvienu aizpildīt aptauju par par iedzīvotāju datorprasmēm, to pielietojumu.

Esi atsaucīgs un aizpildi! 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina pieteikties ikvienu interesentu uz  profesionālās pilnveides kursiem:

1. Darba aizsardzība un drošība  apraksts

2. Ugunsdrošība un aizsardzība apraksts

3. Ugunsdrošība  apraksts

Eiropas Savienības  fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
PROJEKTS ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0./16/I/001 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža strādājošām personām vecumā no 25 gadiem piedāvā apgūt profesionālās pilnveides (160 stundas) programmas projekta ietvaros (tikai 10% līdzmaksājums):               
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS apraksts
DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA apraksts
DIGITĀLĀS PRASMES (iesācējiem) - rīta vai vakara grupā apraksts vai apraksts
DIGITĀLĀS PRASMES (ar priekšzināšanām) apraksts
PRAKTISKĀS GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (bez priekšzināšanām) apraksts
PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA (ar priekšzināšanām) apraksts
 

Pieteikšanās 22.septembris - 22.oktobris
INFO:  27876977  vai e-pasts: inara.upeniece@jak.lv

 

 

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

Otrdien, 22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. “Šajā kārtā mācību piedāvājums tiek paplašināts ar 196 profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām uzņēmējdarbības nozarē. Aicinām arī šajā nozarē strādājošos izmantot iespēju stiprināt savu konkurētspēju, pilnveidojot profesionālo kompetenci”, stāsta VIAA direktore Dita Traidās.

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, ES fondu un valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau piecas pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 34 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 23 000 izglītošanos jau pabeiguši. 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 19% - vecumā virs 50 gadiem. 51% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 49% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro.

Papildu informācija:
Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

 

 

NODARBĪBAS SĀKUŠĀS!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ir uzsākta neformālās izglītības 36 stundu programmas “Datu analīze un pārskatu sagatavošana” īstenošana - Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Grupas dalībnieki ir saņēmuši ievadinstruktāžas un mācīšanās prieka vēlējumus, kā arī pirmās zināšanas. Lai darba prieks lektorei Irinai Zeņinai!

 

PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM
2019.gada 27.maijs -  28.jūnijs:

TIEŠSAISTĒ  www.macibaspieaugusajiem.lv , izmantojot e-pakalpojumu
vai

KLĀTIENĒ iepriekš piesakoties vizītei, (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):
* pašvaldībā pie pieaugušo izglītības koordinatora: Inga Grīnberga 26101166, 65221333 inga.grinberga@titc.lv
vai

          * kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.
vai
          * Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5.stāvā, tālrunis: 67854769
______________________________________________________________________
ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) - 4.kārta

 

INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU NORISI JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽĀ

Programma Norises laiks (plānotais) Pasniedzējs Maksa  €
Datu analīze un pārskatu sagatavošana no 27.08.2019. – 22.10.2019. otrdienās
plkst. 17.15 – 20.15

Mg.paed. I.Zeņina

16.20
Digitālās prasmes darba vajadzībām no 28.08.2019. – 23.10.2019. trešdienās
plkst. 17.15 – 20.15
Mg.paed. I.Zeņina 18.00
Kiberdrošība

no 29.08.2019. – 10.10.2019.  ceturtdienās
plkst. 17.15 – 20.15

Mg.cs.comp. R.Glaudiņš

13.50

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem no 28.08.2019. – 29.10.2019. trešdienās
plkst. 17.15 – 20.15
Mg.sc.pol. M.Boķe 18.00
Saziņa 21.gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis

no 27.08.2019. – 22.10.2019. otrdienās
plkst. 17.15 – 20.15

Mg.paed. J.Zamarajevs 32.40
Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā no 27.08.2019. – 22.10.2019. otrdienās
plkst. 17.15 – 20.15

Dr.oec. I.Veipa

16.20
Produktu veidošana un pārdošana

no 28.08.2019. – 5.11.2019. trešdienās
plkst. 17.15 – 20.15

A.Līcītis 20.70
Efektīva komandas vadīšana

no 27.08.2019. – 31.12.2019. otrdienās
plkst. 17.15 – 20.15

Mg.izgl., mg.psych. D.Līcīte 36.00

 

kas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā ar  profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.
Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem
“Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.
Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.
Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 82 VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

12 tūkstoši mācības jau pabeiguši
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% - vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

 

MŪŽIZGLĪTĪBA - Nodarbināto pieaugušo apmācības Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Latvijā daudzi nodarbinātie pieaugušie izmanto valsts sniegtās iespējas pēc darba vakaros profesionāli pilnveidoties vai iegūt jaunas prasmes un pat kvalifikāciju! Eiropas savienības  fondu darbības programmas “ Izaugsme un nodarbinātība”

PROJEKTA ” Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

(Nr. 8.4.1.0./16/I/001) 3.kārtas ietvaros nodarbības tiek īstenotas arī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Mēs esam  startējuši visās trīs projekta kārtās un ieguvuši tiesības un finansējumu nodrošināt pieaugušajiem apmācības. Šajā kārtā tā ir 36 stundu programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana”.Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotā datorklasē no plkst.17.15 – 20.15 (iekļautas 2 kafijas pauzes). Teorētiskais materiāls mijas ar praktiskiem uzdevumiem; pasniedzējs nodrošina individuālu pieeju, atbild uz jautājumiem.

Paldies apmācību dalībniekiem par izdarīto izvēli mūsu izglītības iestādes labā!

 

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Trešdien, 15. augustā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Iespējas izmato jau vairāk nekā 8000 nodarbināto
“Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rudenī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo. Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares, kurās arī ir visvairāk mācību dalībnieku, ir elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kā arī būvniecība. Trešā pieprasītākā ir transporta un loģistikas nozare, kas strauji attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai prioritāras nozares, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju iesaistīšanās, kā arī izglītības nozares un darba devēju sadarbība šī projekta īstenošanā ir pozitīvs signāls darba tirgum, kas apliecina, ka iecere ir attaisnojusies,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās.

Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu izglītības ieguvēju ir vecumā no 56 gadiem, kas apliecina Latvijas darbaspēka gatavību mācīties mūža garumā.

Šajā kārtā vairāk nekā 100 dažādu prasmju 11 nozarēs
Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmās. Visvairāk mācību iespēju šajā kārtā ir elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un IKT nozarē, metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kā arī transporta un loģistikas nozarē.

Piedāvāto mācību nozaru klāstā ir arī ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, kokrūpniecība, enerģētika, būvniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, drukas un mediju tehnoloģijas, ķīmiskā rūpniecība, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība.

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem un jaunajiem vecākiem darba attiecībās
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Ja uz vienu vietu būs vairāki pieteikumi, īpašas priekšrocības uzņemšanā būs strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā konkrētās Profesiju klasifikatora pamatgrupu profesijās, personām vecumā no 50 gadiem, kuras Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju mācībām, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācību maksu pilnā apmērā sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu kompensāciju, ja šādas izmaksas rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies mācību laikā.

Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir iespēja saņemt karjeras konsultāciju, savukārt 81 projekta sadarbības pašvaldībā ir pieejami pieaugušo izglītības koordinatori, kuri var sniegt informatīvu atbalstu.

Pieteikšanās notiek izglītības iestādēs, iesniedzot mācību pieteikumu klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.

​​​​​​

 

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§  Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

§  neformālās izglītības programmu īstenošana
§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
§  ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
§  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
§  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
                       o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
                       o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,
                       o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
                        o   vienkāršajās profesijās strādājošie.
§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

§  mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās;
§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē;
§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Ināra Upeniece,  27876977,    inara.upeniece@jak.lv
Sīkāka informācija

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


STRĀDĀJOŠO   PIEAUGUŠO  no 25 gadu vecuma
APMĀCĪBAS JĒKABPILS  AGROBIZNESA  K O L E D Ž Ā

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 36 stundu PROGRAMMĀS:

Iesnieguma veidlapa IESNIEGUMS

"DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA” (apmācības Jēkabpilī jūnijā)

Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas padziļinātas zināšanas un prasmes: tabulas veidošana, darbs ar tabulas apgabaliem; datu ievadīšana, formatēšana; tabulas noformēšana; darbs ar diagrammas daļām, datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; starprezultātu un rezultātu iegūšana; formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai; datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem; datu analīzes veikšana un statistika; apjomīgas datu tabulas vizuļa attēlošana, izmantojot rakurstabulas;  datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.

                                                      “PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA” (apmācības Jēkabpilī jūnijā)
Programma piedāvā IEVADU tēmā,  izvirzot uzdevumus:                                                                    
1. Iepazīties ar fizisko personu datu aizsardzības būtību un terminiem.
2. Pārzināt tiesību aktus personas datu aizsardzībā.
3. Izprast personas datu apstrādes principus.
4. Noskaidrot datu subjekta piekrišanas personas datu apstrādei izpausmes formas un datu subjekta tiesības.
5. Zināt datu apstrādē iesaistīto personu tiesības un pienākumus.
6. Noskaidrot atbildību personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā.
7. Zināt personas datu nodošanai izvirzītās prasības.
8.Zināt uzraudzības iestādes kompetenci datu aizsardzības jomā.

                                                         "ĢEODĒZISKO DARBU VEIKŠANAS PAMATI ” (apmācības Barkavā jūnijā)

Programmas apguves rezultātā tiks iegūtas padziļinātas zināšanas un prasmes tēmā: ģeodēzijas pamatjēdzieni, plāns, kontūru/situācijas plāni, topogrāfiskie plāni - kartes, zemes veidi un lielums/ horizontāla virsma, ģeoīds, ģeogrāfiskās koordinātes, mērogi, skaitliskais mērogs, lineārais mērogs, transversiālais mērogs, mērīšana, horizontālo attālumu mērīšana, horizontālo leņķu mērīšana, ierīces mēru veikšanai.

Iesniegumu pieņemšana 12.III – 16.IV:

 • Jēkabpils Agrobiznesa koledžā                                      

Pirmdienās 9.00 – 13.00                                                
Otrdienās  12.00 – 17.30                                               
vai zvanot un vienojoties (27876977 Inārai)   

 • Barkavas struktūrvienībā

darba dienās 8.30 – 17.30
pusdienlaiks 12.00 – 13.00
INFO – 26213561 Anitai Juška

 

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs


 

Pirmdien, 2018.gada 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.
Mācīties var vienu reizi
"Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas," aicina VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.
Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 1. ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 2. elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programmas),
 3. metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programmas),
 4. transports un loģistika (51 programmas),
 5. kokrūpniecība (43 programmas),
 6. enerģētika (34 programmas),
 7. būvniecība (24 programmas),
 8. tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 9. drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 10. ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 11. kultūra (4 programmas),
 12. pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Mācību klāsts saskaņots ar darba devējiem
Piedāvāto mācību vidū lielākā daļa ir neformālās izglītības programmas - 302, kas ir 75% no visām piedāvātajām mācībām un kuru garums nepārsniedz 159 stundas. Strādājošie var iesaistīties arī 73 profesionālās tālākizglītības programmās vai 28 profesionālās pilnveides izglītības programmās.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka novecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju grupās. 
Pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts
Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro. 
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstānorādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.
Pirmie strādājošie jau uzsākuši mācības
Pirmajā pieteikšanās kārtā pērnā gada novembrī mācībām četrās prioritārajās nozarēs pieteicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem šī gada janvārī un februārī mācības uzsākuši 3923 strādājošie. 
Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.​
ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 


Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk Koledža) realizē Eiropas savienības  fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" -  atbalsta mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" – PROJEKTU "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Nr.8.4.1.0./16/I/001
Koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par izglītības programmu reralizāciju mērķauditorijai - strādājoši pieaugušie vecumā no 25 gadiem. Apmācību rezultātā strādājošie papildinās savu profesionālo kompetenci, palielinās konkurētspēju un veicinās sava darba produktivitāti.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS FILIĀLĒ
                  PROGRAMMA                                                                                       APMĀCĪBU LAIKS

1.       PAPĪRA PLASTIKAS DARBI                                                                              60 stundas - apm. 4 mēneši
2.       PAPĪRA PLASTIKAS DARBI                                                                              60 stundas- apm. 2,5 mēneši
3.        TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS                                                       80 stundas-  6 mēneši
4.       TELPU NOFORMĒJUMS UN INTERJERS                                                        80 stundas -3 mēneši
5.        ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAMATI                                                          80 stundas- 3 mēneši
6.        ĒKAS SILTUMA MEZGLS (ISM) UN SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS:
APKOPE UN REGULĒŠANA. IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE SILTUMTĪKLI                           50 stundas- apm.1,5 mēneši
7.       SAUSĀS BŪVES MONTĀŽA                                                                              60 stundas- apm. 2 mēneši
8.        KRĀSOŠANA                                                                                                     60 stundas- apm. 2 mēneši
9.       FLĪZĒŠANA                                                                                                         60 stundas- apm. 2 mēneši

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā JĒKABPILĪ

1.        JAVA PROGRAMMĒŠANA                                                                                160 stundas- 5 mēneši
2.       PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA                                                                      36 stundas - apm. 3 mēneši
3.       IT DROŠĪBAS VADĪBA                                                                                         36 stundas - apm. 2,5 mēneši
4.       MOBILO LIETOJUMU PROGRAMMĒŠANA (ANDROID, IOS, U.C.)                  36 stundas - apm. 2 mēneši
5.       ORACLE DATU BĀZU VAICĀJUMU VEIDOŠANA                                              36 stundas - apm. 2 mēneši
6.       KIBERDROŠĪBA                                                                                                   36 stundas - 3 mēneši
7.       MICROSOFT OFFICE 365 PAKALPOJUMU IEVIEŠANA UN UZTURĒŠANA    36 stundas - apm.3 mēneši
8.       PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS VADĪBA                                                   36 stundas - apm. 3 mēneši
9.       LINUX SISTĒMU IEVIEŠANA                                                                              36 stundas - apm. 3 mēneši
10.   LINUX SISTĒMU ADMINISTRĒŠANA                                                                   36 stundas- apm. 3 mēneši
11.   MICROSOFT WINDOWS SERVERA ADMINISTRĒŠANA                                    36 stundas - apm. 3 mēneši
12.   MICROSOFT WINDOWS SERVERA IEVIEŠANA                                                 36 stundas - apm. 3 mēneši
13.   WINDOWS SISTĒMU IEVIEŠANA UN KONFIGURĒŠANA                                  40 stundas -  apm. 3 mēneši

PASĀKUMS TIEK FINANSĒTS AR EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA ATBALSTU​​

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

 2017.gada 5.oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.
Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota pieaugušo izglītība
"Mūsu valstī ir prasmīgi, gudri un čakli cilvēki, bet viņu prasmes reizēm ir apstājušās formālās izglītības robežās. Man ir patiess prieks, ka valsts var piedāvāt mūsu cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas rada iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, labklājību. Mūsdienās profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc iegūtās prasmes un zināšanas ir jātiecas papildināt. Iegūtais sertifikāts, ja tas netiek atjaunināts, ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi uzskata par speciālistu, nezina - ko viņš nezina. Kādreiz pienāks arī situācija, kad formāli iegūtajām kvalifikācijām vairs nebūs tik lielas nozīmes, jo prasmes ik pa laikam ir jāatjauno. Līdzīgi kā antivīrusa programma tā ik pa laikam ir jāatjauno,"  preses konferencē norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
"Vispirms vēlos uzsvērt, ka Latvija ir kļuvusi par globālās ekonomikas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka parādās milzīgs konflikts starp darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Apmēram 40% uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv būtiskas problēmas nokomplektēt darbinieku sastāvu. Tas visvairāk ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, bet iemeslu, ka šiem cilvēkiem nav darba tirgū nepieciešamo prasmju un iemaņu. Tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas profesijas, nepieciešamas jaunas zināšanas, pirms padsmit gadiem iegūta izglītība un profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo izglītības programma noteiktajās specialitātēs ir lielisks veids, kā varam mazināt kritiski trūkstošo darbaspēku ekonomikai svarīgās nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila iespēja Latvijas iedzīvotājiem apgūstot jaunas prasmes virzīties uz jaunu, labi apmaksātu darbu," piebilst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
"Ar šo projektu valsts pirmo reizi pievēršas nodarbināto  pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kas līdz šim bija pieejama tikai bezdarbniekiem.  Plānots, ka valsts, darba devēju un pašvaldību ciešā sadarbība mācību piedāvājuma nodrošināšanā radīs pamatu ilgtspējīgas  pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas izveidē, kas varētu turpināt pastāvēt arī pēc ES fondu atbalsta beigām. Savukārt katram strādājošajam šī ir unikāla iespēja uzlabot savu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū,"pasākumā akcentēja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.​
Darba devējiem trūkst darba roku
Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs - būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais. 
Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši ciešā sadarbībā ar nozares darba devējiem, kas apvienojušies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Nozaru ekspertu padomēs.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt - par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū:

 • būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums;
 • IKT, elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums;
 • kokapstrādes specialitātēs – aptuveni 700 speciālistu iztrūkums;
 • metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – aptuveni 7200 speciālistu iztrūkums.

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūkstošiem jeb aptuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos gados turpinās sarukt mazkvalificētā darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars ar pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.
21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.​
Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim.
Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē. 
Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. 
Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.
Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam. 
Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.  

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.​

Par projektu
ES fondu projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.