ERASMUS +

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.- 2020. gadam

Programma atbalsta:
§  personu mobilitāti mācību nolūkos,
§  institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai,
§  politikas reformas,
§  Jean Monet pasākumus,
§  sportu.
Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno šādas Erasmus+ aktivitātes izglītības un apmācības jomā.

                                                                        Erasmus+ mācību mobilitātes
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirtas mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto. 
Atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam Erasmus+ programmas decentralizētā finansējuma administrēšanas plānam, katra konkursa ietvaros Erasmus+ programmas KA1 projektu finansējuma līgumus var noslēgt ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

                                                                                  Erasmus+ stratēģiskās partnerības
Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
Pēc mērķa un būtības iespējami divu veidu stratēģisko partnerību projekti: 
§  Inovāciju atbalsta projekti 
Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. 
§  Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti 
Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. 

Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektus var īstenot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.

Stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām uz vismaz vienu Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti vai atbilstošā izglītības sektora prioritāti.

Stratēģiskās partnerības var veidot viena sektora ietvaros vai tās var būt arī starp vairākiem sektoriem.

2018. gada projektu konkursā iesniegtos projektus vērtēs Nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Latvijā Nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.