Administrācija

Direktore Mg. paed., mg.ed.

Rita Pole

E-Pasts: rita.pole@jak.lv
Tālrunis: +371 29476078

Mēs nevaram atrisināt rītdienas problēmas, izmantojot tās pašas prasmes un zināšanas, kuras mums bija, kad tās radījām" 

 Izglītība šodien ir katra indivīda, tautas, valsts un pat civilizācijas izdzīvošanas līdzeklis. „ Būtiskākais izglītības un profesionālās izglītības pamatmērķis ir personības attīstība, sekmīga integrēšanās Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašpaļāvības veidošanu Mūžmācīšanās sistēmā, cilvēki iziet un atkal atgriežas formālajā izglītībā dažādos savas dzīves posmos" (Baltā grāmata,1995,16). Mūsdienās dominē tendence prasīt, lai visas sabiedrības problēmas tiek atrisinātas ar ekonomiskiem līdzekļiem. Nedz ekonomika, nedz izglītība katra par sevi nevar nodrošināt cilvēka pilnvērtīgu dzīvi un labklājību. To var tikai abas kopā.


Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības nodaļā Mg.paed.

Inguna Pastare

E-Pasts: inguna.pastare@jak.lv
Tālrunis: +31 65231917
Direktores vietniece IT un tālmācības jomā mg.oec.,mg.ed.

Ilze Dubova

E-Pasts: ilze.dubova@jak.lv
Tālrunis: +371 26389082

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2013.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā profesionālo mācību priekšmetu pedagogs IT jomā, bet no 2017.gada septembra ir direktores vietniece IT un tālmācības jomā. Amata pienākumos ietilpst plānot IT un IKT stratēģiju skolā, organizēt IKT darbu skolā, skolas tēla veidošana – mājas lapa, sociālie tīkli, veikt metodisko darbu – skolas darbinieku izglītošana IKT jomā, kolektīva iesaistīšana IKT projektos.
2011.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūts akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā(mg.oec.) "Ekonomika". 2014.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē (mg.ed.) “Karjeras konsultants” un šobrīd studijas turpina Daugavpils Universitātē profesionālā maģistra izglītības zinātņu programmā “Matemātikas un informātikas skolotājs”.


Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā Mg. paed.

Ināra Upeniece

E-Pasts: inara.upeniece@jak.lv
Tālrunis: +371 27876977

Direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā kopš 2017./2018. akadēmiskā gada.
Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultāti. Studijas Daugavpils Pedagoģiskās universitātes humanitārās fakultātes maģistrantūrā.
Ilgstoša pieredze administratīvajā darbā vispārējā izglītībā un pašvaldības darbā; karjeras konsultanta, jaunatnes lietu speciālista darba pieredze. Brīvprātīgais darbs nevalstiskajā sektorā.


Direktora vietniece audzināšanas jomā

Zane Ozola

E-Pasts: zane.ozola@jak.lv
Tālrunis: +37126012310
Projektu vadītāja Mg.oec.

Agrita Landzāne

E-Pasts: agrita.landzane@jak.lv
Tālrunis: +371 27721772

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2014.gada februāra. Darba gaitas koledžā uzsāka sabiedrisko attiecību speciālista amatā, bet no 2017.gada jūlija projektu vadītājas amatā. Amata pienākumos ir projektu pieteikumu sagatavošana, projektu īstenošana, projekta komandas organizēšana un vadīšana, projektu pārraudzība, projekta starpatskaišu un gala atskaišu sagatavošana, administrāciju un dokumentēšanas vadība.2012.gadā Baltijas Starptautiskā akadēmijā iegūts profesionālais maģistra grāds "Uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā". 2017.gadā iegūts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sertifikāts "Pedagoģiskās darbības pamati" un Daugavpils Universitātes apliecība "Skolotāja mentora darba organizēšana un vadīšana".


Struktūrvienības vadītāja saimniecības darbā

Anna Aleksejeva

E-Pasts: anna.aleksejeva@jak.lv
Tālrunis: +371 28314322
Ekonomikas katedras vadītāja Dr.oec.

Ingrīda Veipa

E-Pasts: ingrida.veipa@jak.lv
Tālrunis: +371 26034321

Idejas pašas neko nespēj īstenot. Lai​ idejas īstenotos, ir nepieciešami cilvēki, kuriem ir jāpieliek praktiskais spēks. /K.Markss/ 

Ekonomikas katedras darba vadīšanu uzsāku 2012./2013. studiju gadā. Kā stiprās puses vēlos uzsvērt koledžas mācībspēkus, kuri ikdienā vada studentu apmācību dažādos studiju kursos, piedāvājot apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas gan auditorijā, gan apmeklējot mācību ekskursijas uzņēmumos. Organizē lietišķos pētījumus ar kuru rezultātiem iepazīstina gan koledžas, gan citu augstskolu organizētajās konferencēs, kā arī starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās konferencēs ārpus Latvijas. Lektori regulāri paaugstina kvalifikāciju apmeklējot seminārus, kursus, studē doktorantūrā, iziet stažēšanos pie vietējiem un ārzemju uzņēmējiem, lai nezaudētu saikni ar reālo tirgus situāciju​. Studentiem ir iespēja sevi attīstīt, piedaloties dažādos profesionālajos konkursos, uzstājoties konferencēs. Izejot kvalifikācijas praksi, studenti bieži iegūst ne tikai profesionālās prasmes, bet arī darbavietu​. Koledža ir vieta, kurā, pieliekot savas pūles un darbu, var realizēt idejas. Tā ir vieta, kur sākotnēji savu ideju vari pārbaudīt uzliekot uz papīra, lai saņemot diplomu, mazinātu risku kļūdīties, uzsākot patstāvīgas darba gaitas. Koledžā pavadītais laiks ir savu profesionālo kompetenču izkopšana, jaunu zināšanu apgūšana, sava reģiona īpatnību un brīvo tirgus nišu izzināšana​.


IKT katedras vadītājs Mg. paed.

Jurijs Zamarajevs

E-Pasts: jurijs.zamarajevs@jak.lv
Tālrunis: +371 26078232

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā strādā kopš 2009.gada septembra. Darba gaitas koledžā uzsāka kā vispārējās izglītības pedagogs, bet no 2018.gada oktobra ir  IT katedras vadītājs.
Amata pienākumos ir organizēt un vadīt koledžā Informācijas tehnoloģiju katedras darbu pilna un nepilna laika studijās.

2011.gadā Daugavpils Universitātē, Izglītības un vadības fakultātē, Izglītības darba vadības apakšnozarē iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā (mg.paed.).