Grāmatvedība

Programma: Grāmatvedība
Iegūstamā kvalifikācija: Grāmatvedis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 
4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts   Grāmatvedis

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

P - 17408 līdz 11.06.2025.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valodaa; 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības; 
Latvijas un pasaules vēsture; 
Ekonomika.

  • Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:

Profesionālā datortehnoloģija;
Tirgzinību pamati, statistikas pamati;
Dokumentu pārvaldība;
Darba un saistību tiesības;
Uzņēmējdarbības ekonomika;
Komercdarbības pamati;
Vienkāršā grāmatvedības uzskaite;
Vadības grāmatvedība;
Finanšu analīzes pamati, finanses un kredīts;
Finanšu grāmatvedība un nodokļi;
Grāmatvedības pamati, datorgrāmatvedība;
Grāmatvedības organizācija un iekšējā kontrole.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

organizēt un vadīt uzņēmuma grāmatvedības darbu, kārtot grāmatvedības uzskaiti un finanšu darījumus, sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus, plānot un analizēt uzņēmuma darbību. Absolvents spēj patstāvīgi savākt un apstrādāt ekonomisko un grāmatvedības informāciju un sagatavot to vadības grāmatvedības lēmumu pieņemšanai, izmantojot šajā procesā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (datorgrāmatvedības programmas).