Lauksaimniecība

Programma: Lauksaimniecība
Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašuma apsaimniekotājs (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

Akreditēs 2018. gadā

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;
Latvijas un pasaules vēsture. 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika .

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Augkopība,
Tehnikas mācība un lauksaimniecības produktu ražošanas mehanizācija,
Satiksmes noteikumi un kustības drošība,
Mežsaimniecība un mežizstrāde,
Uzņēmuma darba organizācija un ražošanas ekonomika,
Grāmatvedība,
Likumdošanas pamati,
Ekonomikas pamati un investēšana un finansēšana,
Traktori un lauksaimniecības uzbūve,
Tirgzinība,
Ievads lauksaimniecībā,
Agrobioloģija,
Celtniecības pamati,
Lopkopības pamati,
Atslēdznieku darbi,
Lauksaimniecības mehanizācija.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis prot:

Ražot augkopības, dārzkopības un lopkopības produkciju. Izmanto, pārvalda, regulē, remontē lauksaimniecības iekārtas. Lauku īpašumu speciālists, strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju. Pārzina lietvedības un grāmatvedības dokumentāciju lauksaimniecībā.