Viesnīcu pakalpojumi

Programma: Viesnīcu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija: ​Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

Akreditēta 2015. gadā – 2021.gadam
AP4681

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda,
Latvijas un pasaules vēsture. 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika.

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Viesmīlības nozares pamati,
Saimnieciskā dienesta darba organizācija,
Latvijas tūrisma resursi un piedāvājums,
Sanitārija un higiēna,
Viesu apkalpošana,
Ēdināšanas dienesta darbība,
Lietišķā komunikācija,
Uzņēmuma darba organizācija,
Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija.

*Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis:

prot plānot un vadīt tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus, prot sagatavot telpas un uzņemt viesus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatus, iemācās gatavot un pasniegt dzērienus, vada saimnieciskā dienesta darbību, veic uzskaiti un atskaiti. Prot organizēt darbus viesmīlības uzņēmumā, uzņemt un apkalpot viesus, klāt, noformēt svētku un ikdienas galdus, gatavot un pasniegt ēdienus Viesmīlības pakalpojumu speciālists kārto viesmīlības pamatdokumentāciju. Komunicē ar klientiem valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir citu speciālistu  vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts dažādās ar viesmīlību saistītās  nozarēs (viesnīcās, viesu mājās, lauku tūrismā, kafejnīcās, bāros, ēdnīcās, zemnieku saimniecībās, SPA, sporta, tūrisma centros).