18/05/2021

Mūsdienu loģistika ir saimnieciska darbība, kas virzīta uz produkcijas plūsmu vadīšanu ražošanā un apgrozībā

Izveidots: 18.Maijs, 2021 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jebkurā nozarē vai darbības laukā ir saskatāmas loģistikas iezīmes, kas akcentētas un apzināti izmantotas šodienas globālās ekonomikas  apstākļos, varētu būtiski veicināt tautsaimniecības kopējo attīstību.
Ejot laikam līdzi, kopš 2019. gada 1. septembra Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tiek realizēta jauna mācību programma “Telemehānika un loģistika”, kur izglītojamie, kuriem ir iegūta pamata izglītība, apgūst Loģistikas darbinieka kvalifikāciju. Šīs programmas īstenošanas  ietvaros izglītojamie četru gadu laikā iegūs vispārējo vidējo izglītību, apgūs profesiju, kā arī varēs turpināt pilnveidot savas profesionālās zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju augstākās izglītības programmās, kas tiek piedāvātas Latvijas universitātēs un augstskolās.
Pirmajā mācību gadā mācības uzsāka 20 audzēkņi, bet otrajā mācību gadā – jau 27 audzēkņi. Ir redzams, ka interese jauniešu vidū par šo apgūstamo profesiju tikai palielinās, kas ir tikai likumsakarīgi, jo šīs profesijas darbinieki kļūst aizvien pieprasītāki darba tirgū.
Jāatzīmē, ka  mācību process tiek organizēts pēc modulārās apmācības sistēmas, kas nozīmē to, ka speciālajos priekšmetos apgūstot noteikto vielu, uzreiz tiek kārtots eksāmens vai ieskaite, ko paredz konkrētā moduļa apguves programma.
Jau no pašām pirmajām dienām koledžā, audzēkņi tiek iesaistīti aktīvā izvēlētās profesijas apguvē, gan mācību stundās, gan praktiskajās nodarbībās, gan aktīvi apmeklējot mācību ekskursijās uzņēmumus, kuros ir vistiešākā praktiskā saskare ar loģistikas nozarē risināmiem izaicinājumiem (Latvijas Valsts meži, Amber Birch, u.c.).
Ir noslēgti vairāki nodomu sarbības līgumi ar uzņēmumiem par prakses vietu organizēšanu audzēkņiem.
Protams, lai varētu šo apmācības programmu pilnvērtīgi realizēt, atbilstoši profesijas  standarta prasībām, lai audzēkņi varētu saņemt atzītu diplomu par kvalifikācijas iegūšanu, nepieciešams veikt programmas akreditāciju. Šī gada martā valsts komisija veica programmas realizēšanas novērošanu un izvērtēšanu, jāpiemin, ka šis process tika organizēts attālinātajā režīmā. Īpaši tika vērsta uzmanība uz mācību stundu vērošanu, komisijas locekļi pieslēdzās attālināto mācību stundu tiešsaistes nodarbībām, klausījās tās, uzdeva sev interesējošus jautājumus, deva savu vērtējumu pedagoga darbam, kurš vadīja stundu, kā arī vērtēja audzēkņu iesaisti apmācības procesā. Tika vērtēta arī koledžas materiāli tehniskā bāze, nodrošinājums, dokumentācija, elektroniskās uzskaites Mācību žurnāls, u.c.. Akreditācijas komisijai bija iespēja iepazīties ar koledžas telpām, datorklasēm, jaunizveidoto Loģistikas laboratorijas kabinetu, kurā iegādāts inventārs praktisko nodarbību organizēšanai gan kravu nostiprināšanā, gan kravu paketēšanā, kravu un preču marķēšanā, un apzīmēšanā. Pateicoties koledžas administrācijas un mācību priekšmetu pasniedzēju vienotai un ciešai sadarbībai programmas “Telemehānika un loģistika” akreditācijas process ir veiksmīgi noslēdzies.

Tāpēc, ja esi ieguvis pamata izglītību, ja esi ieinteresēts šīs profesijas apguvē – tiec laipni aicināts pievienoties mūsu audzēkņu pulkam. Plašāka informācija ir pieejama Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mājas lapā šeit.

Izglītības programmas Telemehānika un loģistika profesionālo
priekšmetu pedagogs Guntis Vaivods un izglītības metodiķe Ingrīda Mārāne

Foto – šī mācību gada 1.kursa audzēkņu tikšanās ar nozares profesionāļiem.