Normatīvie akti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas    Nolikums
Koledžas iekšējie normatīvie akti pieejami koledžas e-vides    Sistēmā 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas ciklogramma 2019./2020.m.g.

Ciklogramma

STUDIJU DAĻA

Uzņemšanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  2020./2021. akadēmiskajam gadam

Noteikumi
Akadēmisko un administratīvo amatu  Nolikums
By-law for Academic and Administrative Positions Rules
Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem Noteikumi

Internal Order Rules for Students

Rules
Sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība

Studiju un pārbaudījumu kārtība

Kārtība
Rakstu darbu noformēšana Kārtība

Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība

Kārtība

Procedure for the course paper development and defense

Procedure
Kvalifikācijas prakses kārtība Kārtība

Procedure for the Qualification practice

Procedure
Kvalifikācijas darbu izstrādes kārtība  Kārtība
Qualification paper development procedure Procedure

Valsts noslēguma pārbaudījuma (kvalifikācijas eksāmena) nolikums

Nolikums
Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi
Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
Nolikums
Stipendiju piešķiršanas kārtība studentiem Kārtība
Kredītu piešķiršanas kārtība studentiem Kārtība
Studiju programmas izstrādāšanas, aptiprināšanas un aktualizēšanas kārtība Kārtība

Study programme development, approval and renewal

Procedure
Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas nolikums Nolikums

By-law on the Recognition of Competencies acquired outside formal education or acquired in professional experience and results of studies in previous education

Rules
Studējošo pašpārvaldes nolikums Nolikums

By-law of self-government of students

Procedure

 

 
PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Nolikums
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2020./2021. mācību gadam Nolikums
Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība Kārtība
Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība

Patstāvīgo darbu norises un vērtēšanas kārtība

Kārtība

Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana

Kārtība

Rakstu darbu noformēšanas kārtība

Nolikums

Stipendiju piešķiršanas kārtība audzēkņiem

Nolikums