12/04/2019

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā  ar 2019./2020. mācību gadu -  jauna izglītības programma

Izveidots: 12.Aprīlis, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Loģistika kā zinātne sāka veidoties 1920. gados, galvenokārt ASV.  Terminu “loģistika” visā pasaulē uzņēmējdarbībā sāka lietot 1970. gados.
Mūsdienās vārdam “loģistika” ir ļoti plaša nozīme, un loģistika nav tikai transportēšana, piegāde un uzglabāšana. Modernā loģistika ietver praktiski visas uzņēmējdarbības sfēras, tādejādi loģistika ir iespaidīgs ierocis uzņēmuma rīcībā, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs.

Loģistika ir izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un kontroles process no tās radīšanas vietas līdz patērētājam, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu patērētāja vajadzības.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža ar 2019./2020. mācību gadu uzsāks izglītības nodrošināšanu transporta un loģistikas nozarē. Jauniešiem pēc 9.klases 4 gadu laikā būs iespēja mācīties  vidējās profesionālās izglītības programmā „Telemehānika un loģistika”, iegūstot loģistikas darbinieka 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni. Mācību procesa periodā tiks apgūti:
Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības;
Sociālās zinības un kultūrizglītība - Latvijas un pasaules vēsture, Ekonomika, Literatūra;
Sports.
Mūžizglītības kompetenču mācību kursi: sabiedrības un cilvēka drošība, valodas, kultūras izpratne un izpausmes, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, sociālās un pilsoniskās prasmes.
Profesionālo kompetenču mācību kursi: transporta un loģistikas nozares uzņēmuma pamatprocesi, kravu identificēšana, kravu izvietošana noliktavā, kravas sagatavošana pārvietošanai, kravu apstrāde, noliktavas uzskaite un apsekošana, kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, loģistikas darbinieka prakse, sadales loģistika, ražošanas apgādes loģistika.

Kā atsevišķs mācību priekšmets izglītības programmas mācību plānā tiek iekļauta Valsts aizsardzības mācība (VAM, 2.un 3.kursā, kopā 144. stundas).
VAM programmā iekļauta militārā mācība (šaušana, lauka kaujas iemaņas, tūrisms, pirmā palīdzība)  valstiskā audzināšana (patriotisms un vēsture),dzīves mācība (personības veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) un fiziskā sagatavotība. Mācību programma tiek īstenota nodarbību blokā (8 stundas) 1 reizi mēnesī (septembris – maijs).VAM skolēniem vasarā tiek piedāvāta bezmaksas 10 dienu nometne zināšanu, prasmju un iemaņu nostiprināšanai.
Sīkāka informācija: https://www.jic.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba

Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību kursos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens,

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: patstāvīgi nodrošināt kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu.

Loģistikas darbinieks ir nodarbināts transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.