Komerczinības

Programma: Komercdarbinieks
Iegūstamā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (4. profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts - pilns apraksts.

PIETEIKTIES TAGAD

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

P - 15751 līdz 11.06.2025.

 

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Zaļās prasmes.

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Uzņēmuma darbības pamatprocesi;
Preču un pakalpojumu iepirkšana;
Preču un pakalpojumu pārdošana;
Preču uzskaite un dokumentēšana;
Biroja darba nodrošināšana;
Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde;
Budžeta izstrāde;
Tirgus un klienti;
Prakse komercdarbība;
Biznesa plāna izstrāde;
Darbs mazumtirdzniecības vietā;
Mazumtirdzniecības darbu prakse;
Darba organizēšana mazumtirdzniecības  vietās;
Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā;
Mazā uzņēmuma darba vadīšana;
Mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse.

  • Modulārajā apmācība tiek realizēta no 2017.gada septembra. 
  • Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzina tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt sava un neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu.