Komercdarbība

Programma: Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija: Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 4687 līdz 13.11.2019.
Modulārajā apmācībā AP 5048 līdz 13.11.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:
Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; 
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības; 
Latvijas un pasaules vēsture;  
Ekonomika.

Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:
Mazumtirdzniecības darba organizācija;
Preču iegāde un uzglabāšana;
Pārtikas preču zinības;
Nepārtikas preču zinības;
Preču pārdošanas tehnoloģijas;
Grāmatvedība un nodokļi;
Finansēšanas pamati;
Tirgzinību pamati;
Darba un saimnieciskās tiesības;
Statistikas pamati;
Dokumentu pārvaldība;
Profesionālās datortehnoloģijas;
Komercdarbības pamati.

* Modulārajā apmācībā, kura tiek realizēta no 2017. gada mūžizglītības kompetenču apguves moduļi  un profesionālo kompetenču mācību kursi profesionālajā izglītībā
* Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
*Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzina tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt sava un neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu.