Komunikācijas dizains

Programma: Komunikāciju dizains
Iegūstamā kvalifikācija: ​Grafikas dizainera asistents (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 
4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts Komunikācijas dizains

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 53337 līdz 01.05.2024.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Zaļās prasmes.

  • Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:

Kompozīcija;
Zīmēšana;
Gleznošana;
Dizaina procesi;
Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana;
Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikācijas dizainā;
Tēlu un vides skicēšana;
Iepakojuma dizaina veidošana;
Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana;
Vizuālās identitātes izstrāde;
Komunikācijas dizaina konteksta izpēte;
Tipografika;
Ilustrāciju veidošana;
Informācijas un datu vizualizēšana;
Grafikas dizaina izmantošana pilsētvidē.

*Modulārajā apmācība tiks realizēta no 2021.gada septembra.
*Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

veikt daļu no komunikācijas dizainera pienākumiem: 
auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, komunikācijas dizaina risinājumu, resursu izpēti skicē, izgatavo un testē prototipus, sagatavo komunikācijas dizaina projektu un piedalās dizaina projekta īstenošanā un rezultātu prezentēšanā.